VEDTÆGTER FOR RY+

Ry+
CVR.nr. 28838158

§1 Navn og hjemsted
1.1.  Foreningens navn er: Ry+.
1.2.  Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

1.3. Foreningen er en videreførelse af Ry City, stiftet den 15.11.1973.

§2 Formål

2.1. Foreningens formål er,

 • at styrke det lokale erhvervsliv inden for Ry og omegn,
 • at tiltrække medlemmer indenfor erhverv, handel, håndværk, service, industri/produktion og turisme,
 • at virke til fremme af medlemmernes lokale interesse og varetage deres interesser i alle fælles anliggender,
 • at gøre det attraktivt at etablere virksomhed i Ry og omegn,
 • at facilitere samarbejde og dialog med Skanderborg Kommune,
 • at fremme projekter, der positivt påvirker Ry og omegn,
 • at støtte aktiviteter, der markedsfører Ry og omegn,
 • at skabe sammenhæng mellem Himmelbjerget og Ry by,
 • at fungere som kommunikationsplatform for både borgere og besøgende i Ry,
 • at organisere og deltage i arrangementer i samarbejde med vores medlemmer, og
 • at promovere Ry som en livlig handelsby og en attraktiv turistdestination.

2.2. Foreningens formål og virksomhed skal udøves uafhængig af økonomiske, politiske og andre sær- og/eller gruppeinteresser.

§3 Medlemsforhold
3.1. Som medlemmer kan optages erhvervsvirksomheder i Ry og omegn med et aktivt CVR.nr. og privatpersoner med erhvervsmæssig relation til Ry og omegn.
3.2 Bestyrelsen skønner, om en ansøgning om medlemskab opfylder betingelserne for optagelse i foreningen.
3.3. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage medlemmer til passivt medlemskab uden stemmeret.
3.4. Anmodning om optagelse i foreningen sker ved indmeldelse og samtidig betaling af kontingent.
3.5. Bestyrelsen kan nægte optagelse af en optagelsessøgende, når særlige grunde taler herfor. Nægtelse af optagelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen skal med simpelt flertal, stadfæste eller forkaste bestyrelses beslutning om nægtelse af optagelse af den optagelsessøgende.
3.6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 2 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Kontingentet i det pågældende regnskabsår skal betales.
3.7. Såfremt et medlem handler mod foreningens interesser, kan medlemmet ekskluderes efter bestyrelsens indstilling på den førstkommende generalforsamling.

§4 Kontingent
4.1. Kontingentets størrelse fastsættes og vedtages på generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Der kan besluttes differentieret kontingentbetaling.
4.2. Betaling af kontingent sker ved indmeldelse, ved betaling af faktura. Kontingent opkræves for alle medlemmer én gang årligt, medmindre andet i særlige tilfælde aftales med bestyrelsen. Betales kontingentet ikke på trods af skriftligt påkrav, anses medlemskabet automatisk som ophævet, men forfaldent kontingent skal betales og kan ind- drives ved inkasso.
4.4 Rykkergebyr på 100 kr. kan pålægges enhver rykkerskrivelse.
4.5. Restance med kontingentindbetalingen bevirker tab af rettigheder, herunder ret til deltagelse i generalforsamling, stemmerettigheder og rettighederne kan først udøves igen, når kontingentrestancen er berigtiget.
4.6. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af foreningens formue, som alene skal tjene til opfyldelse af de under § 2 anførte formål.

§5 Udmeldelse

5.1.  Udmeldelse af foreningen må ske skriftligt.

5.2.  Ved afhændelse af butik/nedlæggelse af erhverv sker udmeldelse automatisk med mindre andet aftales med foreningens bestyrelse.

§6 Generalforsamlingen

6.1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Ry, inden udgangen af maj måned.

6.2.  Generalforsamlingen indkaldes pr. e-mail til medlemmerne samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.

6.3.  Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Hvis det forinden er meddelt bestyrelsen, kan et medlem deltage via online webmøde og derved afgive sin stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.

6.5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget til orientering.
 5. Godkendelse af kontingent
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

6.6. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.
6.7. Beslutninger på generalforsamlingen kan vedtages med simpel stemmeflerhed.
6.8. Dirigenten afgør i de enkelte tilfælde, hvorvidt afstemning skal foregå skriftligt eller på anden måde.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
7.1. Formanden eller bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalfor- samling, når dette findes nødvendigt.
7.2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25% medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. 7.3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes pr. e-mail til medlemmerne samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel, senest 14 dage efter begæringens modtagelse.
7.4. Begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsættes til formanden eller næstformanden.

§8 Bestyrelse
8.1. Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, øvrige afgår i ulige år.
8.2. Generalforsamlingen vælger årligt blandt medlemmerne 2 bestyrelsessuppleanter. Genvalg kan finde sted.
8.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand samt øvrige poster og fastsætter selv sin egen forretningsorden. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden på denne post.
8.4. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og handler i alle forhold til enhver tid med ansvar over for generalforsamlingen.
8.5. Kun medlemmer af foreningen kan deltage i bestyrelsen. Ved udmeldelse af foreningen, fratræder man således bestyrelsen.

§9 Foreningens drift
9.1. Ansvaret for foreningens drift påhviler bestyrelsen.
9.2. Bestyrelsen fastsætter under henvisning til formålsparagraffen de driftsmæssige og administrative retningslinjer for foreningens virke, herunder kan bestyrelsen nedsætte ethvert nødvendigt udvalg. Udvalg kan f.eks. dække over detailhandel, håndværk/industri, events, turisme, markedsføring, uddannelse etc. Udvalgenes formænd fastsætter selv eller i samarbejde med bestyrelsen

en arbejdsgruppe blandt alle foreningens medlemmer, og rapporterer med aftalt frekvens tilbage til bestyrelsen.
9.4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Gyldig beslutning forudsætter dog, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
9.5. I tilfælde af stemmelighed er formandens, ved dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.
9.6. Bestyrelsen holder møder efter behov, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer dette. 
9.7. Formanden indkalder til disse og udarbejder en dagsorden, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne med mindst 8 dages varsel forud for mødets afholdelse.
9.8. Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre vigtige begivenheder i foreningen.

§ 10 Bychef
10.1. Til at udføre foreningens daglige opgaver ansættes en bychef, som tillige er ansvarlig for den daglige drift af foreningen, efter bestyrelsens nærmere in- struks.
10.2. Bychefen ansættes og afskediges af bestyrelsen, der også fastsætter ansættelse- og arbejdsvilkår.
10.3 Bychefen refererer til bestyrelsen.
10.4. Bychefen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, uden stemmeret, medmindre bestyrelses konkret beslutter andet.

§ 11 Tavshedspligt
11.1. Bestyrelse og udvalg har tavshedspligt om enhver oplysning, der er meddelt under fortrolighed.

§ 12 Tegning og hæftelse
12.1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.
12.2. Foreningens midler skal anbringes på betryggende vis.
12.3. Medlemmerne har ikke noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser, idet foreningen alene hæfter med sin formue.

§ 13 Regnskab
13.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
13.2. Årsrapporten skal revideres af en registret eller statsautoriseret revisor fra Ry.

§ 14 Ændring af vedtægter
14.1. Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, og der kræves hertil en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
14.2. Opnås den fornødne majoritet ikke, er forslaget bortfaldet.
14.3. Alle forslag om vedtægtsændringer skal tilstilles medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 15 Opløsning
15.1. Beslutning om foreningens opløsning eller likvidation kan alene træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og hvor beslutningen træffes med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.
15.2. Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret, kan bestyrelsen med 3 ugers varsel indkalde til en ny generalforsamling på hvilken beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med en majoritet på 3/4 af de tilstedeværende afgivne stemmer.
15.3. Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, vælger tillige en likvidator, som forestår opløsningen.
15.4. Ved opløsning af foreningen skal formuen overgå til velgørende formål og/eller kulturelle aktiviteter til glæde for Ry.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 04.01.2024